കുക്ക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 17000-37500 രൂപ ശമ്പള സ്കെയിലിൽ ഹെഡ് കുക്ക് തസ്തികയിൽ ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ്.