ടൈപ്പിസ്റ്റ് റേഷ്യ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയ ഉത്തരവിൽ സ്ഥാപനം തെറ്റായി രേഖപെടുത്തിയിരുന്നത് - തിരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപെടുവിക്കുന്നു