ആള്‍ കേരള ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2018-19 – കലോത്സവ നടത്തിപ്പിനായി സ്റ്റാഫിനെ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്