സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് തസ്തികയിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ നിയമന ശിപാര്‍ശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ - താല്‍കാലികമായി നിയമിച്ചു കൊണ്ട് - ഉത്തരവ്