ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ്