ശ്രീ അനിൽകുമാർ സി ,ഓഫീസ്അറ്റന്‍ന്റ് ,ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് ,വെണ്ണിക്കുളം -അന്തർ ജില്ലാസ്ഥലം മാറ്റം നൽകി -ഉത്തരവ്