എറണാകുളം ജില്ല – ശ്രീ. വിജയ് പി.കെ., വാച്ച്മാന്‍ - തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ്