ഫുള്‍ ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരെ ഫുള്‍ ടൈം ഗാര്‍ഡനര്‍ ആയി തസ്തിക മാറ്റം നല്‍കിയും സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കിയും - ഉത്തരവ്