ശ്രീമതി സരിത എ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ – ശൂന്യവേതനാവധി കാലയളവ് പൂർത്തീകരിക്കാതെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ്