ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവീസ് - ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിലുള്ള നിയമനം - അനുപാതം, നിയമന അധികാരി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ്