ശ്രീ .മനേഷ്‌കുമാർ .റ്റി .ജി ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് , രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്നോളജി , കോട്ടയം - പഠന അവധിക്കു ശേഷം പുനർ നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ്