സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കിയും ടൈപ്പിസ്റ്റ്/ക്ലാര്‍ക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റുമാര്‍ക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്‍കിയും - ഉത്തരവ്