സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കണ്‍ട്രോളര്‍ ഓഫീസിലെ ക്ലാര്‍ക്കായ ശ്രീമതി മിനി കെ.എസ്സിനെ ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയില്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ്