ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ കുമാരി അനുശ്രീ കെ.എസ്. ന് അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതനാവധിയുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം റദ്ദു ചെയ്തു പുനഃപ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്