ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ക്ക് - പുനര്‍ നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്