എറണാകുളം ജില്ല - ശ്രീ ദിൽജിത് .ഡി .എസ്, വാച്ച്മാൻ - സ്ഥലം മാറ്റം ഉത്തരവ്