പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിച്ച തൃശ്ശ‍ൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പാര്‍ട്ട് ടൈം ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക താല്‍കാലികമായി ആറ് മാസത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് - ഉത്തരവ്