ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റം നല്‍കിയ നടപടി ഭേദഗതി ചെയ്ത് - ഉത്തരവ്