ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് 1 : 1 : 1 അനുപാതത്തില്‍ റേഷ്യാ പ്രൊമോഷന്‍ അനുവദിച്ചതില്‍ ശമ്പള സ്കെയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തിരുത്തി - ഉത്തരവ്