ശ്രീ. അനിൽരാജ്.എം, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്-റേഷ്യോ പ്രൊമോഷൻ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്