2018-19 അഖില കേരള ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്‍ക്കൂള്‍ ശാസ്‍ത്രമേളയ്‍ക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്