ഡെമോണ്‍സ്‍ട്രേറ്റര്‍, ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഇന്‍സ്‍ട്രമെന്‍റ് ടെക്നോളജി തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റം - പരിത്യജിച്ച് - ഉത്തരവ്