കായംകുളം വനിതാ പോളിടെക്‌നിക്കിലേക്ക് സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌,വനിതാ പോളിടെക്‌നിക്‌ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ലക്ച്ചറർ തസ്തികകൾക്ക് പകരം ഗസ്റ്റ് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു