31.12.2012 വരെ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ അനുബന്ധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ടി.എച്ച്.എസ്-കളിലെയും പോളിടെക്നിക്കുകളിലെയും വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായവരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍