സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകിയും ടൈപ്പിസ്റ്റ് /ക്ലാർക്ക് -ടൈപ്പിസ്റ്റ്മാർക്ക് തസ്തികമാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ്