2015-16 ല്‍ അഡ്‍മിഷന്‍ നേടിയ എം.ടെക് നോണ്‍ ഗേറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‍കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്