ശ്രീമതി. ബിന്ദു. പി.ആർ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് - കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് - തസ്തികമാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ്