ആട്ടോമൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ പുനര്‍ നിയമനം - ശ്രീ. ശ്രീരാജ് എസ്. - ഉത്തരവ്