ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ള പുനര്‍ നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ - ഉത്തരവ്