സ്ഥാനക്കയറ്റം - ജി.ഐ.എഫ്.ഡി ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ - ഭേദഗതി ഉത്തരവ്