സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ശ്രീമതി. ഗൗരി സി.എച്ച്., സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഗവണ്‍മെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കാസര്‍ഗോഡ് - ഉത്തരവ്