സ്ഥലംമാറ്റം - ശ്രീമതി. ശാന്തകുമാരി പി.കെ., പാര്‍ട്ട്ടൈം സ്വീപ്പര്‍ - ഉത്തരവ്