ശ്രീ കെ. പി. സുനിൽകുമാർ, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, കോട്ടയം - അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്നും സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്