31.12.2015 വരെ ബി.ടെക് തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.