വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതികം- കോട്ടയം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ബസ്‌ ക്ലീനർ - സ്ഥലം മാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു