ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ 2021 -2022 അധ്യയന വർഷത്തെ 9 ,10 ക്ലാസുകളിലെ ഫീസ് ശേഖരിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ചു്