സർക്കാർ / സർക്കാർ എയ്‌ഡഡ്‌ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് , ഗവ.കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട്‌ , ഗവ.ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫീസ് നിരക്ക് നിർദ്ദേശം