ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‍സ് എക്സ്പെര്‍ട്ട് (എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജ്) തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ -‌ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്