കേരള രാജ്ഭവനിലെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് തസ്തികയിലെ ഒഴിവ് അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ നികത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്